بروزرسانی: 2-9-1402
ثبت اقامت در خوابگاه

ابتدا وارد سامانه رفاه دانشجویی به نشانی اینترنتی refah.swf.ir شوید.

سپس با استفاده از گزینه باز یابی یا ورود از طریق پنجره خدمات هوشمند دانشگاهی وارد برنامه شوید.

در مرحله بعدی بر روی آیکون خوابگاه کلیک نمایید

و در  آخر بر روی درخواست اقامت جدید کلیک کرده و پس از انتخاب نیمسال مورد  نظر درخواست خود را ذخیره نمایید.

 

پرداخت هزینه خوابگاه:

    پس از ثبت درخواست اقامت و ثبت بدهی از سوی اداره خوابگاه دانشجویان ملزم به پرداخت بدهی در زمان مقرر می باشد.روش پرداخت به صورت زیر خواهد بود.

 

 

-

کارشناس مربوطه: آقای حمید نعمتی - تلفن تماس 33052704