بروزرسانی: 4-9-1402
اجاره بهاء

 

اجاره بهای خوابگاههای ملکی در سال تحصیلی 403-402 (مبالغ بر حسب ریال می باشد)

خوابگاه مجردی

اتاق 9 نفره و بیشتر

اتاق7و8 نفره

اتاق 5و6 نفره

اتاق 3و4 نفره

اتاق 1و2 نفره

نیمسال اول و دوم ( نقدی)

3361500

4009500

4698000

5346000

6723000

نیمسال اول و دوم(غیرنقدی)

3735000 4455000 5220000 5940000 7470000

تابستان نقدی

 

 

 

 

 

  • مهلت پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه 45 روز پس از شروع هر ترم می باشد.
هزینه اجاره بها برای خوابگاههای غیر دولتی به شرح زیر می باشد (برای سال تحصیلی 403-402) 

خوابگاه

جنسیت

ظرفیت اتاق (نفر)

مبلغ اجاره بها (ریال)

استقلال

پسران

4

15000000

استقلال

پسران

5

14000000

استقلال

پسران

6

13000000

استقلال

پسران

8

12000000

ورقایی

پسران

4

17500000

ورقایی

پسران

5و6

16000000

ورقایی

پسران

8

14500000

نجفی

دختران

2

10000000

نجفی

دختران

3

9250000

نجفی

دختران

4

8400000

صدرا

دختران

4

17500000

 

توضیحات:

  • مبنای نرخ های فوق بر اساس پرداخت به صورت بدهی(غیرنقدی)است و در صورت پرداخت نقدی در موعد مقرر مشمول10%تخفیف خواهند شد
  •   مبالغ فوق برای دانشجویان سنوات اضافه مطابق با ضرایب افزایش اجاره بهاء صندوق رفاه دانشجویان برای دانشجویان سنوات اضافی،افزایش خواهد یافت.
  •  دانشجویان مهمان، بورسیه و شاغل مشمول50%افزایش نرخ اجاره بهاء خواهند شد.
  •  مبنای محاسبه برای ترمهای اول و دوم چهار ماه و نیم میباشد.

 

بازدید امروز: 2