راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن اداره امور خوابگاهها    
رئیس اداره خوابگاهها

نعمتی - حمید
2704
مسئول امورخوابگاههای برادران

حسنلویی - محمد علی
2298
مسئول امور خوابگاههای خواهران

فرزاد - مریم
2428
کارشناس خوابگاه برادران

قرجه لو - رجب
2478
کارشناس خوابگاههای خواهران

عباسی - معصومه
2665
سرپرستی مجتمع خوابگاهی برادران (شهید فرجامی-علیخانی-ناصربخت-عسگری نژاد-بابازاده-نوری-روغنی-ورقایی-رنج بر)

- - -
2245
خوابگاه برادران - روغنی زنجانی

ساعات پاسخگویی - 20 به بعد
4587
خوابگاه خصوصی برادران - شهید ورقایی

ساعات پاسخگویی - 20 به بعد
4586
مجتمع خواهران - فاطمیه 1

-
2690
مجتمع خواهران - فاطمیه 2

-
2367
مجتمع خواهران - فاطمیه 3

-
2677
مجتمع خواهران - فاطمیه 4

-
2714
مجتمع خواهران - فاطمیه 5

-
2715
مجتمع خواهران - نجفی

-
4456
خوابگاه خصوصی خواهران - صدرا

-
4288