بروزرسانی: 4-9-1402
6- مراجعه به دفتر سرپرستی خوابگاه‌ها و تکمیل فرمهای مربوطه و دریافت اتاق

مراجعه به دفتر سرپرستی خوابگاه‌ها و تکمیل فرمهای مربوطه و دریافت اتاق

کارشناس مربوطه: -